Regulamin sklepu internetowego BITUL.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy jest "Bitul" Jarosław Chudek Gródek Szlachecki 27 21-220 Siemień REGON: 061568339 NIP: 539-142-89-79; podmiot zarejestrowany przez Wójta Gminy Siemień.
  2. Administratorem danych osobowych jest Bitul Jarosław Chudek Gródek Szlachecki 27 21-220 Siemień REGON: 061568339 NIP: 539-142-89-79.
  3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie Internetowym, zwanym dalej Sklepem.
  4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.bitul.pl.
  5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email kontakt@bitul.pl .
  6. Regulamin określa: składanie i czas realizacji zamówień, sposoby płatnosci, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, składanie reklamacji, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży.
  7. Złożenie zamówienia w jednej z form określonych w regulaminie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
  8. Oświadczamy, że sprzedawany przez nas towar nie posiada wad ukrytych, w wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
  9. Adres korespondyncyjny to "Bitul" Jarosław Chudek, Gródek Szlachecki 27, 21-220 Siemień.
 2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
  1. Umieszczenie na witrynie Sklepu określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
  2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
  3. Do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienia formularza na stronie Sklepu; należy podać aktywny adres e-mail, dane adresowe oraz nr telefonu.
  4. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie rejestrowania w systemie i w trakcie składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
  5. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.
  6. Koszt wysyłki przedmiotu ponosi Kupujący.
  7. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
  8. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o koszt wysyłki w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu.
  9. cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.
  10. wysyłka opłaconego zamówienia następuję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu do 30dni.
  11. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen prezentowanych towarów. Zastrzega sobie również prawo do usuwania i dodawania prezentowanych towarów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie poprzez adres e-mail bądź w tradycyjnej formie na adres firmy. Termin na złożenie takiego oświadczenia to 14 dni liczonych od dnia dostarczenia zakupionego towaru.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu udostępniony będzie każdemu zainteresowanem na życzenie. Posłużenie się formularzem nie jest warunkiem skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku przedmiotu wykonanego na specialne zamówienie.
  4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem elementy, nie dotyczy dowodu zakupu.
  5. Zwrot powinien nastąpić na koszt Kupującego. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania towaru.
  6. Koszty wysyłek do Kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do kupującego nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na wskazane przez kupującego konto.
 4. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY
  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
   • przelew bankowy na firmowe konto w mBank
   • odbiór osobisty (po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia dogodnego terminu) - kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką w momencie odbioru
 5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
  1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką pocztową ekonomiczną bądź priorytetowa.
  2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
  3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, w miarę możliwośći należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu. Sporządzenie protokołu zniszczenia nie jest koniecznym elementem.
  4. Ceny przesyłek podane są na stronie www.bitul.pl w zakładce "dostawa i płatność". W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 10 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.
  5. Powyższe punkty dotyczą tylko dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  2. W wypadku gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.
  3. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest paragon fiskalny albo faktura VAT.
  4. Zabrania się Klientom umieszczania na stronach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 7. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
  1. Reklamacja powinna być złożona na piśmie bądź za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@bitul.pl
  2. Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem Poczty Polskiej. W wypadku uznania reklamacji za zasadną koszt wysyłki zwracany jest reklamującemu.
  3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  4. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu.
  5. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu gwarancującym należytą ochronę podczas transportu
  6. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
  7. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
  8. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta.
  9. Sklep informuje Kupującego, o rezultacie reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
  10. Reklamowany towar jest odsyłany Kupującemu w terminie nie dłuższym 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 8. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klientów Sklepu są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim
  3. Sklep zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
  2. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Zmiana Regulaminu musi być zaakceptowana przez obecnych Klientów. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy producentów, użyte na stronach Sklepu, są znakami zastrzeżonymi wymienionych producentów i stanowią ich wyłączną własność. Nazwy te zostały użyte zostały jedynie w celach informacyjnych.
  4. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu, umowa zawierana jest w języku polskim.
  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.
  7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.